Termes i condicions d’ús

INTRODUCCIÓ.

Les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a la disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre Arilo Fruits SL  i els usuaris d’aquesta pàgina web www.arilofruits.com

En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d’aquesta, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no ha d’usar aquesta pàgina web.

Arilo Fruits SL  podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació, i/o les condicions particulars que, en el seu cas, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la nostra web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita a la web o a l’adquisició de qualssevol béns oferts en aquesta.

És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes o, a falta d’aquests, el de l’ús de la pàgina web.

TITULARITAT DEL PORTAL.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les Dades identificatives del responsable titular del portal són els següents:

DENOMINACIÓ SOCIAL: Arilo Fruits S.L

CIF: B22274237

DOMICILI SOCIAL: CARRER JOAQUÍN BLUME, NÚMERO 7, 2o  Fraga – Huesca

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ D’ENLLAÇOS.

Tots els continguts que es mostren en la pàgina web www.arilofruits.com, i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial ( R.D.L 1/96 que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei de Marques 17/2001) i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Arilo Fruits SL  i /o de tercers titulars d’aquests, que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Portal.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Arilo Fruits SL.

No es podrà establir cap vincle a aquesta web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de Arilo Fruits SL.

L’existència de links en la web de Arilo Fruits SL, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests, per la qual cosa Arilo Fruits SL  no accepta cap mena de responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivat del seu ús.

Aquests enllaços no representen cap mena de relació entre Arilo Fruits SL i els particulars o empreses titulars dels websites als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços. Arilo Fruits SL  es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu web.

RESPONSABILITAT DE Arilo Fruits SL

Arilo Fruits SL  realitza tots els seus esforços per mantenir actualitzada la seva pàgina web i perquè l’usuari pugui accedir a la mateixa en tot moment. No obstant això, és possible que, per raons tècniques el visionat i funcionament de la pàgina no sigui correcte o complet. Arilo Fruits SL  no pot garantir que la seva pàgina web es trobi en tot moment disponible, i per tant, Arilo Fruits SL  no es farà responsable pels danys i perjudicis de naturalesa que poguessin derivar-se de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (I) la falta de disponibilitat de la web, inferències, interrupcions, caigudes, o suspensions temporals de la pàgina web, (II) virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics, motivades per causes alienes a Arilo Fruits SL, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació; (III) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a Arilo Fruits SL; (IV) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut de la web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (V) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a Arilo Fruits SL, inclosos suposats de força major.

Els serveis de la societat de la informació oferts en aquesta web i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l’usuari sense cap contrapartida i únicament comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes en aquest Avís Legal. Arilo Fruits SL  no té, per tant, respecte d’aquests serveis, obligació de complir determinats nivells de disponibilitat ni adoptar mesures de seguretat específiques. S’informa l’Usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial.

En el cas d’usuaris menors d’edat o incapaces, la utilització de la web serà sota la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, devent aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web. Per tant i sense perjudici de tot el que es preveu com Avís Legal; en la seva condició de pares, representants o tutors legals, seran els responsables que els seus fills menors o tutelats accedeixin als serveis, productes o continguts de Arilo Fruits SL. o es registrin, per la qual cosa els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d’ús d’ordinador, ubicació de l’ordinador en zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d’aquells per les pàgines web.

Arilo Fruits SL, sense necessitat de previ avís, suspendre temporalment el contingut de la pàgina web per raons de manteniment o reparació dels seus sistemes i introduir els canvis que estimi oportuns en la pàgina web.

OBLIGACIONS DE L’USUARI.

L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’Ús, en el seu cas les Condicions Particulars que fossin aplicable, així com complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pròpia web.

L’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d’aquesta Web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de Arilo Fruits SL  o de tercers.

L’Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del lloc web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums i, en cap cas, resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de Arilo Fruits SL, altres Usuaris de la Web o per a tercers.

L’Usuari emprarà la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició Arilo Fruits SL  cap acció que causi mal o alteracions dels continguts o obstaculitzi el bon funcionament de la Web, comprometent-se expressament pel sol ús de la mateixa a no causar problemes tècnics de qualsevol índole, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la Web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres Usuaris.

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol contingut de les presents Condicions Generals d’utilització del portal fos declarada totalment o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració afectarà tan sols el contingut o part de la mateix que resulti nul o ineficaç subsistint en tota la resta la resta de Condicions Generals i tenint-se tal contingut o la part del mateix que resulti afectat per no posat, tret que per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar-les de manera integral.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes Condicions Generals d’accés, navegació i ús del lloc web, així com qualsevol relació entre l’Usuari i Arilo Fruits SL  es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir o guardi relació amb l’ús d’aquesta web serà sotmesa a jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del consumidor de conformitat amb el que es disposa en l’art. 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En tot cas, serà aplicable l’última Política de Privacitat acceptada per l’Usuari.

INFORMACIÓ PRÈVIA.

Arilo Fruits SL, informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació i el procés de compra, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a accedir als productes i serveis oferts en aquesta web.

En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet a:

Fer ús d’aquesta pàgina web exclusivament per a realitzar comandes legalment vàlides.
No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats competents.
Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de manera veraç i exacta per a la gestió de les comandes, i mantenir actualitzats aquestes dades. Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

REALITZACIÓ DE COMANDES.

La prestació del servei es fa efectiva des de l’establiment Arilo Fruits SL  més pròxim al domicili indicat en la pantalla corresponent, per la qual cosa, en qualsevol cas ha d’estar-se a les condicions particulars que puguin establir-se per cadascun dels establiments, quant a terminis de lliurament, formes de pagament, comandes mínimes per a lliurament a domicili, i procediments per a resoldre possibles incidències.

Per a poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través de la web l’Usuari pot accedir a través del seu compte (si s’hagués registrat prèviament), o bé realitzar la seva comanda “sense registrar”. Per a accedir com a usuari registrat haurà d’introduir el seu correu electrònic i la contrasenya facilitada en el procés de registre. El Nom d’Usuari i la Contrasenya són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.

Per a procedir a l’adquisició dels diferents productes oferts, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada pantalla, i en el seu cas facilitar les dades que siguin requerits per a la gestió de la comanda, determinant en cada formulari les dades que resulten obligatoris per al procés de compra. Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat en la pàgina web tots els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar”, i apareixerà en la pantalla corresponent els productes inclosos en la seva compra amb el preu final (IVA i despeses d’enviament inclosos), al costat de les ofertes aplicables a la seva comanda, sent en aquest moment quan l’usuari selecciona l’oferta que consideri oportuna.

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes en l’establiment de referència, si hi hagués dificultats quant al subministrament o no quedessin articles en estoc, l’establiment es posarà en contacte amb l’usuari per a informar-lo, oferir-li un producte alternatiu i /o en el seu cas reemborsar-li l’import que pogués haver abonat.

Confirmació de la comanda: Finalitzat el procés de compra apareix l’opció de confirmació de la comanda, en la qual apareixeran relacionats els productes adquirits, sent responsable el propi usuari de revisar i confirmar els productes, els preus i les ofertes seleccionades en el seu cas. Una vegada confirmat la comanda i rebuda l’ordre de la comanda, Arilo Fruits SL  enviarà al seu client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.

Durant el procés de compra l’Usuari ha de seleccionar l’hora de repartiment o de lliurament a domicili de la comanda, si bé el temps estimat per a procedir al lliurament de les comandes pot estar subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a Arilo Fruits SL.

DESISTIMENT.

Arilo Fruits SL  informa l’Usuari que no té obligació d’enviar al consumidor un document de desistiment per a poder revocar la contractació del servei ofert a través de la nostra web en els terminis legals, en trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

PREUS.

En el moment de la compra es mostrarà el preu final per producte en Euros, inclòs l’IVA.

Algunes de les ofertes i promocions que apareixen en la web són exclusives per a les comandes realitzades a través d’aquesta, no sent vàlides en l’àmbit de comandes realitzades telefònicament o en el propi establiment.

ENVIAMENTS

ENVIAMENTS EN 3 dies laborals.

  • En cap de setmana no es realitzen lliuraments.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a la disposició del client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

DESPESES D’ENVIAMENT

* Despeses d’enviament: 7€ tota la península. Gratis a partir de 50€.

* ENVIAMENTS EN 3 dies laborals.

No obstant això, Arilo Fruits Sl.es ES RESERVA EL DRET DE SOL·LICITAR UNA QUANTITAT ADDICIONAL per a comandes especialment pesades o voluminosos. En cas que això ocorri i el client no estigui interessat a formalitzar la comanda amb les despeses d’enviament indicats, s’anul·larà la comanda. Arilo Fruits SL.com quedarà exempt de qualsevol altre compromís o obligació amb el client.

PAGAMENTS.

Els diferents mitjans de pagament amb els quals pot comptar cada establiment són els següents:

Targeta de crèdit/ dèbit

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament targetes, quan s’indiquin els logotips corresponents a les targetes acceptades en cada establiment: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB i Citicorp.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podem formalitzar cap contracte amb l’Usuari. En autoritzar el pagament amb la targeta facilitada està confirmant que és el titular de la targeta.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés

Política de devolució o retorn de pagaments amb targeta:

En els casos en què es demostri que procedeix la devolució o abonament a l’usuari dels pagaments realitzats amb targetes, Arilo Fruits SL  procurarà realitzar el reemborsament corresponent en compte en el termini de 10 dies hàbils.

RECLAMACIONS.

L’Usuari pot formular una queixa o reclamació al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviat un correu electrònic a arilofruits@gmail.com)

A més, Arilo Fruits SL   disposa de Fulles de Reclamacions, a la disposició dels seus clients a través de correu electrònic sol·licitant-la a arilofruits@gmail.com.